کنگره متخصصین پوست ایران ۹۷-

کلینیک ایرانیان

کلینیک ایرانیان-

اولین همایش دمو دکس مایت دانشگاه شهید بهشتی فروردین ۹۶

اولین همایش دمو دکس مایت دانشگاه شهید بهشتی فروردین ۹۶-

کلینیک ایرانیان

کنگره متخصصین پوست ایران ۹۶-