اولین همایش ملی دمودکس مایت در دانشگاه شهیدبهشتی، فروردین ۹۶